Brimstone - Gonepteryx rhamni

Brimstone - Gonepteryx rhamni